top of page

Sebeřízení namísto vedení - Tyrkysové organizace, příklad Czechitas

Tyrkysové společnosti jsou příkladem moderního a agilního řízení společností. Tyto firmy zavádí plochou firemní kulturu bez formální hierarchie. Takto řízené jsou schopny pružně reagovat na rychle měnící se prostředí, například na požadavky stakeholderů, na dopady vlastních aktivit nebo na události odehrávající se v makroprostředí společnosti.


Tyrkysové společnosti byly poprvé popsány v knize Budoucnost organizací od autora Frederica Lalouxe. Jedná se o firmy budoucnosti, které se zakládají na autenticitě.

Autor dělí společnosti na celkem pět skupin:


1. Červené: jedná se o společnosti s násilným řízením, řadí pod ně gangy a mafie,

2. Žluté: mají vysokou míru vedení, řídí se skupinovými normami. Jedná se například o školy, církve nebo armády.

3. Oranžové: mají hierarchickou strukturu, pevně definované procesy a dávají důraz na efektivitu. Spadají pod ně například korporáty.

4. Zelené: jedná se o pluralitní společnosti, jejichž charakteristickým znakem je koexistence různých názorových skupin. Je prosazována rovnost, harmonie, spolupráce, konsenzus, důvěra a lidský přístup. Tento model se aplikuje například ve společnosti Ben & Jerry‘s.

5. Tyrkysové: jedná se o trend 21. století a možnou budoucnost firemní kultury. Jsou založeny na principu sebeřízení na základě dané role a vytrácí se hierarchický přístup. Společnosti upřednostňují zaměstnance tam, kde mohou uplatnit své silné stránky, a kde mohou být autentičtí.


Ze začátku to není snadné

Strukturální změny mohou být při přechodu na tyrkysovou firmu ze začátku hodně pomalé a bolestivé. Ne každý se v systému, kde je kladen velký důraz na svobodu, flexibilitu a nic není pevně dané, cítí pohodlně. S tímto ohledem se musí hledat lidi, kteří se budou v sebeřídící firmě cítit dobře a uplatní zde své nadání. 


Na silné stránky jednotlivců se koncept tyrkysové organizace zaměřuje obzvláště. Dává zaměstnancům prostor realizovat se i nad rámec jedné pozice, chopit se různých příležitostí a profesně i osobnostně hodně vyrůst.


Není překvapením, že na sebeřídící formu přecházejí spíše menší společnosti. Výjimkou je třeba technologická firma Etnetera, která má přes 150 zaměstnanců a funguje na bázi rozčleňování do menších proměnlivých týmů. 

Mezi tyrkysové organizace se v Česku řadí také třeba Czechitas, Bezobalu, Applifting nebo Frank Bold.Nezisková organizace Czechitas je jednou ze organizací, které se považují za tyrkysové. Jedná se o organizaci, která přivádí ženy do světa IT. Společnost jde cestou tyrkysu téměř od samotného počátku jejich existence.


Flexibilita

Nyní funguje na tomto principu asi 70% organizace. Ta dává velký důraz na individualitu zaměstnanců, týmového ducha a společné hodnoty.

Dále umožňují zaměstnanců velmi často zkrácené úvazky, díky kterým mohou fungovat ve více odděleních a být tak pružnější. Zkrácené úvazky jsou mnohdy výhodné pro ženy, které tvoří velkou část zaměstnanců organizace.


Bez přímé hierarchie

Na rozdíl od typických tyrkysových organizací, které úplně ruší hierarchickou strukturu, ve společnosti Czechitas mají 3 úrovně organizace: vrcholové vedení, kapitány jednotlivých oddělení a následně všechny ostatní.

Nicméně všechny tři skupiny přichází pravidelně do kontaktu.


Více o tyrkysových společnostech můžete najít zde.


Krátký rozhovor o fungování tyrkysu ve společnosti Czechitas můžete najít zde.

Коментарі


bottom of page