top of page

Slovníček ESG 

Ztrácíte se občas v písmenkové polévce pojmů souvisejících s ESG?

Právě proto jsme pro vás připravili stručný slovníček světa ESG.

Slovníček budeme postupně rozšiřovat, protože zkratek bude nejspíš přibývat!

písmeno A slovníčku ESG v praxi

AA1000 = Standard zajištění AA1000, je přední metodika vyvinutá organizací AccountAbility a používaná odborníky na udržitelnost po celém světě pro ověření zpráv souvisejících s udržitelností. Posuzuje povahu a rozsah, v jakém organizace dodržuje principy odpovědnosti (AccountAbility principles, 1999). Mezi hlavní principy patří inkluzivita, významnost (včetně toho, že osoby s rozhodovací pravomocí by měli znát význam témat udržitelnosti) a schopnost reagovat na dopady.

písmeno B slovníčku ESG v praxi

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  = Metoda hodnocení environmentálního dopadu staveb-certifikace v oblasti budov z UK. Jde o certifikační standard nejlepších postupů v oblasti navrhování a využívání budov s důrazem na trvalou udržitelnost výstavby. Jde o nejstarší a v současnosti také o nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov.

písmeno C slovníčku ESG v praxi

Carbon budget = uhlíkový rozpočet, je množství skleníkových plynů, které může lidstvo vypustit do atmosféry do konce tohoto století, aniž by nárůst globální teploty přerostl předindustriální úrovně (1850-1900). (Podle IPCC může atmosféra, počítáno od začátku roku 2020, absorbovat maximálně 400 gigatun (Gt) CO2, pokud máme zůstat pod hranicí 1,5 °C.)

Carbon Capture Storage (CCS) = technologie zaměřená na snižování emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2), do atmosféry. Jedná se o proces, který zahrnuje tři klíčové kroky: zachycení CO2, jeho transport a následné uložení (skladování) v geologických formacích pod zemským povrchem. Tato technologie je považována za jednu z možností, jak pomoci dosáhnout cílů v oblasti klimatu, zejména v průmyslových odvětvích, kde snižování emisí CO2 jinými způsoby je obtížné.

 

Carbon footprint = Uhlíková stopa, je míra celkových emisí skleníkových plynů produkovaných jednotlivcem, skupinou nebo společností.

Carbon neutral = "uhlíkově neutrální" nebo "bezuhlíkový". Tento termín odkazuje na stav, kdy organizace, podnik, produkt nebo činnost dosahuje netto nulových emisí skleníkových plynů, zejména CO2, do atmosféry. To se obvykle dosahuje kombinací snižování vlastních emisí (např. prostřednictvím energetické efektivity, používání obnovitelných zdrojů energie) a kompenzací zbývajících emisí, například investicemi do projektů, které snižují emise CO2 jinde (jako jsou projekty obnovy lesů nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie).

 

CBAM (Carbon Border Adjustmet mechanism) =  Uhlíkové vyrovnání na hranicích, tzv. “Uhlíkové clo” přispěje ke snížení rizika úniku uhlíku, tedy tomu, aby evropští výrobci odkláněli uhlíkově náročnou výrobu mimo EU a na druhou stranu nebyl evropský průmysl znevýhodněn oproti tomu mimo-EU.  Primárně se tedy zaměřuje na zboží s vysokou uhlíkovou stopou, ty, jejichž výroba vyžaduje významné množství energie a tím pádem vede k vysokým emisím CO2. K typickým kategoriím zboží, které CBAM cílí, patří:ocel a železo, cement, hliník, elektřina, hnojiva.

 

CDSB (Climate Disclosure Standards Board)  = Standardizační rada pro zveřejňování klimatických informací, je nezisková organizace, která se snaží poskytovat materiální informace pro investory a finanční trhy prostřednictvím integrace informací souvisejících se změnou klimatu do hlavního finančního výkaznictví. V roce 2022 byl integrován do IFRS Foundation, která zajišťuje výkaznictví dle standardů ISSB.

 

CDP (Carbon Disclosure Project) = Projekt zveřejňování údajů o uhlíku, je nezávislá organizace, která po celém světě pomáhá společnostem sledovat a publikovat informace o vlivu na životní prostředí, zejména pak se zaměřením na oblast ochrany klimatu. Prostřednictvím programů CDP a jejího on-line reportovacího systému je možné publikovat zejména standardní údaje, které se týkají vlivu Vaší společnosti na oblast změny klimatu, vody, biodiverzity a odpadů. Aktuálně dochází k propojení vykazovaných dat dle CDP a částí E1-E5 dle standardů EU tzv. ESRS (směrnice CSRD).

 

Carbon offset = Uhlíkový offset/uhlíková náhrada/ uhlíková kompenzace je snížení nebo odstranění emisí oxidu uhličitého nebo jiných skleníkových plynů provedené za účelem kompenzace emisí vzniklých jinde. Měří se v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e).

 

CSR (Corporate Social Responsibility) = Společenská odpovědnost firem. Cílem je přispívat ke společenským cílům a podpoře komunit pomocí filantropie, charity nebo podporou dobrovolnictví a eticky orientovaných praktik. 

 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) = Směrnice o vykazování dat udržitelnosti. Evropská směrnice, podle které začnou společnosti působící v EU (a časem i mimo ni) reportovat od 2024. JDe o důležitý nástroj ke zvýšení transparence a dostupnosti dat udržitelnosti.  Jejím cílem je nastavit vykazování dat udržitelnosti v souladu s vědeckými poznatky a další legislativou. Tato data mimo jiné poslouží finančním institucím (banky, pojišťovny) při rozhodování o poskytování výhodnějších produktů udržitelným modelům podnikání. CSRD nahrazuje předchozí směrnici NFRD.

písmeno D slovníčku ESG v praxi

DEI (Diversity, Equity, Inclusion) = Rozmanitost, Rovnost a Inkluze). Tento pojem se vztahuje na politiky a praxe v organizacích, které se zaměřují na podporu a zahrnutí rozmanitosti ve všech jejích formách. Cílem je vytvořit pracovní prostředí, ve kterém jsou respektovány a oceňovány rozdíly mezi lidmi, a kde mají všichni stejné příležitosti k úspěchu. Pozitivní pracovní kultura zvyšuje angažovanost zaměstnanců a může vést k lepšímu výkonu organizace. Firmy, které se aktivně věnují DEI, jsou často vnímány jako sociálně odpovědné a mohou mít lepší reputaci a vztahy s investory, zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami.

 

Divestment = překládaný jako "odprodej" nebo "odstoupení od investic", procesem, ve kterém organizace aktivně odstraňuje své investice z určitých odvětví, společností nebo trhů. Tento krok je obvykle motivován etickými, sociálními nebo environmentálními důvody.

písmeno E slovníčku ESG v praxi

EDP (Environmental product declaration) = dokument ověřený třetí stranou, který je úředně registrován k prokázání vlivu produktu nebo služby na životní prostředí. Pro konstrukci EPD se používá LCA pro výpočet dopadů, které budou zahrnuty do EPD podle specifických norem.

 

ESG =  tři písmena, která znamenají měřitelná kritéria pro hodnocení udržitelnosti v oblastech životního prostředí (Environment), společnosti (Social) a řízení podnikání (Governance). Využívají je investoři a banky pro analýzu rizik a příležitostí, tedy toho, jak je daná společnost připravena na stávající i budoucí výzvy. Zejména s ohledem na klimatickou změnu, která je oblastí, na kterou by se měl byznys soustředit s velkou intenzitou. 

 

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) = Evropské standardy pro vykazování dat udržitelnosti jsou nové povinné standardy EU, kterým musí společnosti v rámci CSRD přizpůsobit svůj ESG reporting. Byly schváleny v říjnu 2023. Cílem těchto standardů je zajistit, aby společnosti, které spadají do jejich působnosti, vykazovaly srovnatelné, relevantní a spolehlivé informace o udržitelném rozvoji, a zároveň aby bylo naprosto jasné, co se od nich očekává, že budou vykazovat.

EU-ETS (European Union Emission Trading System) = Systém obchodování s emisemi Evropské unie, je základním kamenem politiky EU v boji proti změně klimatu a jejím klíčovým nástrojem pro nákladově efektivní snižování emisí skleníkových plynů. Je to první velký trh s uhlíkem na světě a zůstává tím největším.

EU GBS (EU Green Bond Standard) = Evropský standard pro zelené dluhopisy. V říjnu 2023 EU schválila nové standardy pro zelené dluhopisy, známé jako EU GBS. Tyto standardy jsou navrženy tak, aby poskytovaly jasný a jednotný rámec pro emise zelených dluhopisů v EU, zvyšující transparentnost a důvěryhodnost trhu s těmito nástroji. 

 

EUI (Energy use intensity) = energetická náročnost, způsob vyjádření spotřeby energie budovy ve vztahu k její velikosti nebo jiným vlastnostem. Jedním z výpočtů pro EUI je vydělit roční spotřebu energie budovy její hrubou plochou.

písmeno F slovníčku ESG v praxi

Fair trade = Obchodní model založený na principu spravedlnosti a rovnosti. Tento přístup se snaží zajistit, aby producenti – zejména v rozvojových zemích – dostávali spravedlivou cenu za své produkty a práci.

 

písmeno G slovníčku ESG v praxi

GB (Green Bonds) = Zelené dluhopisy jsou typem dluhopisů, které jsou vydávány za účelem financování nebo refinancování projektů s pozitivním environmentálním dopadem. Tato forma dluhopisů se stala populárním nástrojem pro získávání kapitálu na ekologické projekty, jako jsou obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, udržitelné zemědělství, ochrana vodních zdrojů, čistá doprava a další.

GHGs (Greenhouse Gas Emissions) =Emise skleníkových plynů

Green claims = Environmentální tvrzení, nazývaná také “zelená tvrzení”, jsou tvrzení firem o ekologicky prospěšných vlastnostech nebo vlastnostech jejich zboží a služeb. Evropská komise schválila k zeleným tvrzením směrnici, tzv. Green Claims Directive. Cílem je zvýšit transparenci v komunikaci firem, zamezení lživých tvrzení a lakování na zeleno. 

 

GHG Protocol = iniciativa, která si klade za cíl stanovit univerzální standardizované postupy, pomocí kterých lze jednotně hodnotit emisní výstupy firem a organizací.

 

Green washing = záměrné klamání spotřebitele o ekologické prospěšnosti produktu, služby či celé firmy. EU chce greenwashing potírat směrnicí Green Claims (výše).


GRI (Global Reporting Initiative) = Globální iniciativa pro reporting, je mezinárodní nezávislá standardizační organizace, která vydává mezinárodní standardy reportování dat udržitelnosti na základě dopadu na životní prostředí a společnost. GRI poskytuje celosvětově nejpoužívanější standardy pro vykazování udržitelného rozvoje (standardy GRI) s důrazem na dopad v pilířích ESG.

 

písmeno I slovníčku ESG v praxi

IFRS (International Financial Reporting Standards) = Mezinárodní účetní standardy, které stanovují, jak by měly společnosti po celém světě sestavovat a prezentovat své finanční výkazy. Tyto standardy jsou vydávány IFRS Foundation a její regulační orgán, International Accounting Standards Board (IASB).

Ve 2023 vydal IFRS standardy S1 a S2, které jsou součástí nově rozvíjejících se standardů pro reportování udržitelnosti od IFRS Foundation. Tyto standardy jsou navrženy tak, aby rozšířily tradiční finanční reportování o důležité aspekty udržitelnosti a ESG. IFRS S1 stanovuje obecné požadavky na zveřejňování informací souvisejících s udržitelností, které mají finanční dopad. IFRS S2 se zaměřuje konkrétně na zveřejňování informací týkajících se klimatických změn.

ISSB (International Sustainability Standards Board) = Orgán založený IFRS Foundation v roce 2021. Jeho hlavním cílem je vytvářet globální standardy pro reportování udržitelnosti a ESG. ISSB pracuje ve spolupráci s IASB (International Accounting Standards Board), což umožňuje integraci ESG reportování do celkového rámce firemního reportování. ISSB se zaměřuje na vytvoření univerzálně použitelných standardů, které budou aplikovatelné napříč různými jurisdikcemi a odvětvími. Tyto standardy budou zahrnovat zveřejňování informací o klimatických změnách, přirozených zdrojích, sociálních otázkách a dalších aspektech udržitelnosti. ISSB bude také koordinovat s jinými iniciativami, jako jsou TCFD, SASB a GRI, pro dosažení konzistence a harmonizace mezi různými standardy udržitelnosti.

ISS ESG (Institutional Shareholder Services ESG Ratings) = ESG hodnocení od společnosti ISS, je hodnocení ESG faktorů společností a emitentů, které poskytuje společnost Institutional Shareholder Services (ISS). ESG Ratingy slouží investičním profesionálům, manažerům portfolia, korporacím a dalším zainteresovaným stranám k hodnocení ESG výkonnosti společností. Tato hodnocení pomáhají investorům a společnostem lépe porozumět a měřit, jak se společnosti vypořádávají s environmentálními, sociálními a správními aspekty v rámci svého podnikání.

písmeno L slovníčku ESG v praxi

LCA (Life cycle assessment) = posuzování životního cyklu, je systematický přístup, jímž se hodnotí dopady produktu nebo služby na životní prostředí. Za produkt se zde považuje definovaný výrobkový systém zahrnující všechny vstupy materiálů, energií a dopravy potřebné pro výrobu produktu, jeho vlastní výrobu a užití až po fázi likvidace. Je tak zahrnut celý životní cyklus daného produktu a posuzují se všechny environmentální dopady, které jsou s tímto životním cyklem spojené (spotřeba vody, energií apod.).

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) =  Certifikace v oblasti budov původem z USA. LEED je mezinárodně uznávaný standard používaný pro plánování a výstavbu ekologických a udržitelných budov. Jedná se o vysoce uznávanou značku kvality, která pomáhá developerům, vlastníkům a provozovatelům budov najít a implementovat způsoby, jak stavět, udržovat a provozovat zelené budovy.

písmeno M slovníčku ESG v praxi

MSCI ESG = ESG rating od společnosti MSCI je hodnocení ESG faktorů. MSCI je světově uznávaná ratingová společnost specializující se na investiční analýzu, data a indexové řešení. Jejich ESG hodnocení slouží investorům, manažerům portfolia a dalším zainteresovaným stranám k posouzení, jak jednotlivé společnosti a emitenti (emitenti cenných papírů) zvládají a integrují ESG aspekty do svého podnikání.

Mitigace = V kontextu změny klimatu se mitigace týká lidského zásahu ke snížení zdrojů nebo zvýšení pohlcovačů skleníkových plynů (GHG). Příklady zahrnují efektivnější využívání fosilních paliv pro průmyslové procesy nebo výrobu elektřiny, přechod na solární energii nebo větrnou energii, zlepšení izolace budov a rozšiřování lesů a jiných "pohlcovačů" k odstranění většího množství CO2 z atmosféry. 

písmeno N slovníčku ESG v praxi

Net zero = „čistá nula“, stát či firma odstraňuje z atmosféry stejné množství skleníkových plynů, jako do ovzduší vypouští.


NFRD (Non-Financial Reporting Directive) = Evropská směrnice přijatá v roce 2014. Zaměřuje se na velké subjekty veřejného zájmu, kterým ukládá povinnost nefinančního reportingu. Od roku 2024 ji nahrazuje směrnice CSRD, která nefinanční reporting rozšiřuje (přímo nebo nepřímo) na řádově více společností.

Odstranění uhlíku (Carbon Dioxide Removal - CDR) = CDR odkazuje na lidské aktivity, které odstraňují CO2 z atmosféry a trvale jej ukládají do geologických, pozemských nebo oceánských rezervoárů nebo do produktů. Zahrnuje stávající a potenciální lidské zvyšování biologických nebo geochemických pohlcovačů a přímé zachycení a ukládání CO2 z ovzduší, ale vylučuje přirozený příjem CO2, který není přímo způsoben lidskými činnostmi.

písmeno O slovníčku ESG v praxi
písmeno P slovníčku ESG v praxi

PRI (Principles for Responsible Investment) = Zásady pro odpovědné investování vydané Organizací spojených národů (UN), je globální iniciativa, která byla založena v roce 2006 a jejím cílem je podporovat udržitelné investice a zodpovědné investiční praktiky. Je to obecný rámec pro investory, kteří se zavazují dodržovat určité principy a praktiky v oblasti ESG udržitelnosti. PRI stanovuje 6 základních principů, kterým se signatáři zavazují.

písmeno S slovníčku ESG v praxi

SASB (Sustainability Accounting Standards Board) = Rada pro standardy účetnictví udržitelnosti je nezisková organizace založena v roce 2011 za účelem zavést standardy zveřejňování specifické pro odvětví napříč tématy ESG. Sektorové standardy, které usnadní komunikaci mezi společnostmi a investory o finančně významných informacích užitečných pro rozhodování.

SBTi (Science Based Targets Initiative) = Spolupráce mezi CDP (dříve Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi podporuje společnosti v nastavování vědecky podložených cílů pro snižování emisí skleníkových plynů, které jsou v souladu s Pařížskou dohodou o klimatu. Cílem je omezit globální oteplování na dobře pod 2 °C nad předindustriální úrovně a usilovat o omezení nárůstu teploty na 1,5 °C.

Společnosti, které se zapojí do iniciativy SBTi, se zavazují k vědecky podloženému plánování snižování emisí a průběžně reportují svůj pokrok. SBTi poskytuje nástroje, pokyny a podporu pro vývoj těchto cílů a jejich realizaci.

SDGs (Sustainability Development Goals) = Cíle udržitelného rozvoje, jsou společným rozvojovým programem všech států světa. Zahrnují odhodlání vymýtit extrémní chudobu, zajistit společnou prosperitu a mír, budovat partnerství, ale také chránit životní prostředí. Byly přijaty na Summitu OSN v září 2015, a jsou společným rozvojovým programem všech států světa.

 

SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) =  Platné nařízení EU směřující na finanční sektor (banky, pojišťovny, správci investičních fondů, atd.) Jeho cílem je mobilizovat soukromý kapitál pro boj proti změně klimatu a dalším problémům životního prostředí. Dotčené organizace mají povinnost reportovat data udržitelnosti a podíl udržitelných aktivit ve svém portfoliu dle EU Taxonomie.


SRI (Socially Responsible Investment) = Společensky odpovědné investování, je investiční strategie, která zahrnuje nejen finanční výkonnost investic, ale také etické a společenské faktory. Cílem SRI je investovat do společností a projektů, které jsou považovány za zodpovědné a udržitelné a které se zaměřují na environmentální, sociální a správní záležitosti (ESG). SRI se zaměřuje na investice do společností, které aktivně usilují o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, zlepšování vztahů se zaměstnanci, dodavateli a komunitami, ve kterých působí, a dodržování etických norm v oblastech, jako jsou lidská práva a korupce.

písmeno T slovníčku ESG v praxi

TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosure) = Pracovní skupina pro finanční zprávy týkající se klimatu, která má za cíl vypracovat doporučení ohledně typů informací, které by společnosti měly zveřejňovat, aby podpořily investory, věřitele a upisovatele pojištění při vhodném hodnocení a oceňování konkrétního souboru rizik – rizik souvisejících se změnou klimatu.

TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) = Iniciativa, která má za cíl poskytnout finančním institucím a společnostem rámec pro reportování a hodnocení rizik a příležitostí spojených s přírodními zdroji a biodiverzitou. Tento rámec je navržen tak, aby pomohl organizacím lépe pochopit jejich vliv na přírodní svět a zároveň identifikovat, jak přírodní rizika ovlivňují jejich finanční výsledky. 

písmeno U slovníčku ESG v praxi

UN Global Compact (United Nations Global Compact) = Globální pakt Organizace spojených národů  zaměřený na byznys, je dobrovolná iniciativa, kterou založila Organizace spojených národů (OSN) v roce 2000. Cílem této iniciativy je podnítit podniky a organizace k přijetí a uplatňování deseti základních zásad v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci. 

Uhlíkový rozpočet (Carbon Budget) = Pro daný limit nárůstu teploty, například dlouhodobý limit 1,5 °C nebo 2 °C, vyjadřuje příslušný uhlíkový rozpočet celkové množství emisí oxidu uhličitého, které lze vypustit, aby teplota zůstala pod tímto limitem. Jinak řečeno, uhlíkový rozpočet je oblast pod trajektorií emisí oxidu uhličitého (CO2), která splňuje předpoklady o limitech kumulativních emisí odhadovaných tak, aby se zabránilo určitému zvýšení průměrné globální teploty povrchu.

Uhlíkový trh (Carbon Market) =  Vyjadřuje pojem pro systém obchodování s uhlíkem, prostřednictvím kterého mohou země a/nebo společnosti kupovat nebo prodávat jednotky emisí skleníkových plynů (GHG), aby kompenzovaly své emise GHG získáváním uhlíkových kreditů od subjektů, které své vlastní emise minimalizují nebo eliminují. Tento termín vychází z faktu, že CO2 je převažujícím skleníkovým plynem, a další plyny jsou měřeny v jednotkách nazývaných ekvivalenty CO2 (CO2e).

Schází vám tu nějaký pojem - zkratka?
Dejte nám vědět! 

bottom of page