top of page

Kam s gastroodpadem? EFG holding má řešení

V době, kdy se svět stále více zaměřuje na udržitelnost a ekologické inovace, je efektivní nakládání s odpady klíčovým tématem. Gastroodpady, které vznikají v domácnostech, restauracích a velkoobchodech, představují významnou výzvu, ale i příležitost. Namísto jejich tradičního vyhazování do směsného odpadu existují moderní metody, které umožňují jejich transformaci na užitečné zdroje energie a hnojiva. Bioplynové stanice, podporované inovativními projekty a investicemi, hrají v této oblasti zásadní roli. Tento článek přináší pohled na praktické způsoby, jak mohou bioplynové stanice přispět k udržitelnému zpracování gastroodpadů a jaké benefity z toho mohou plynout pro životní prostředí i společnost.


Hnědá popelnice určená k separaci gastroodpadu v obcích, které se účastní projektu Třídím gastro od EFG Rapotín.
Obsah hnědých popelnic v obcích, které se účastní projektu Třídím gastro, putuje do bioplynové stanice EFG Rapotín.

Gastroodpad

Gastroodpady vznikají na denní bázi jak v restauracích a velkoobchodech, tak v našich domovech. Jedná se o biologicky rozložitelnou hmotu, většinou o zeleninu, ovoce a další potraviny, které využíváme při přípravě pokrmů. V mnoha případech tyto odpady končí v popelnicích na směsný komunální odpad, mnohdy tvoří až třetinu obsahu jedné popelnice. Avšak vhodnější variantou je tyto odpady vyhazovat do hnědých popelnic nebo je dále využít například ke kompostování.


Bioplynové stanice

Další z možností, jak je možné gastroodpady zpracovat, jsou bioplynové stanice. Bioplynové stanice jsou zařízení určená k výrobě bioplynu. Vedlejšími produkty jsou teplo a digestát neboli organická hmota. Tyto zařízení fungují na principu anaerobní digesce, což je metoda, při které je odpad rozložen bez přístupu vzduchu. Bioplyn z bioplynové stanice může být využit k produkci elektrické energie a k výrobě takzvaného biometanu. Biometan je svým složením velmi podobný zemnímu plynu a může tak být použit místo fosilního paliva. Teplo vyprodukované bioplynovou stanicí může být využito k vytápění a digestát může být dále kompostován.


EFG Holding

Vzhledem k tomu, že je bioplynová stanice jedním z udržitelných způsobů produkce energie, rozhodla se do této technologie investovat společnost EFG Holding (známá také jako Energy financial group). Jedná se o investiční skupinu, která se zaměřuje na investice do moderních energetických projektů šetrných k životnímu prostředí. V portfoliu společnosti je možné najít projekty spojené s výrobou elektřiny, se zajištěním logistiky pro tuto výrobu, dále technologické projekty zaměřené na rozvoj a rekonstrukci bioplynových stanic a také projekt zaměřený na vzdělávání veřejnosti v oblasti udržitelnosti.


EFG Rapotín BPS

Jednou z bioplynových stanic, které EFG Holding provozuje, je EFG Rapotín. Tato bioplynová stanice se nachází v Olomouckém kraji. Přijímá odpady jako jsou potraviny, jedlé tuky a oleje, gastro odpady, prošlé konzervy, biologicky rozložitelný komunální odpad, odpady z mlékáren, kaly a další. Ročně může zpracovat až 30 000 tun bioodpadu a vyrobit tak 5 000 000 Nm3 bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva.


Odpady v projektu Třídím gastro

Bioplynová stanice EFG Rapotín mimo jiné zaštiťuje projekt Třídím gastro. V rámci tohoto projektu společnost nabízí obcím a firmám svoz gastroodpadu za účelem využití v bioplynové stanici. Obyvatelé partnerských obcí a partnerské společnosti po vyjednání účasti v projektu separují gastro odpady do hnědých popelnic. Do těchto popelnic však nepatří psí exkrementy, vepřové a hovězí kosti, jedlé oleje a tuky a další odpady. Na separaci jedlých olejů a tuků společnost poskytuje partnerům speciální popelnice určené pro tyto odpady. Projektu se účastní partneři z Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje. Od těch se ročně sveze průměrně 1 500 tun odpadu.


Závěr

Efektivní nakládání s gastroodpady je zásadní nejen pro snižování množství odpadu na skládkách, ale také pro podporu udržitelné energetiky. Bioplynové stanice představují inovativní a ekologické řešení, které umožňuje přeměnu biologicky rozložitelných materiálů na hodnotné zdroje energie a hnojiv. Díky projektům, jako je EFG Rapotín a Třídím gastro, se daří prakticky demonstrovat, jak lze odpady proměnit v užitečné produkty, a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí. Investice do těchto technologií a projektů jsou krokem správným směrem, který pomáhá naplňovat cíle udržitelného rozvoje a vytváří udržitelnější budoucnost pro nás všechny.


Comments


bottom of page